icon

Phone :

+62 741 583183

Email :

lpm@uinjambi.ac.id

Data Dosen

Dosen
Dr. Ali Muzakir, M. Ag
NIP : 197107152002121003
NIDN : 2015077101
Jambi/1971-07-15
muzakir_adab@uinjambi.ac.id

Sejarah Kebudayaan Melayu

S1 Aqidah-Filsafat Fak. Ushuluddin IAIN IB Padang
S2 Pemikiran Islam Pascasarjana IAIN IB Padang
S3 Kajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Metodologi Penelitian Filologi

Sejarah Islam di Jambi

Kebudayaan Melayu

Peneliti Sejarah Jambi